ภาษาอังกฤษ

ชยกร (Steven) วิทยาวรการ

ผู้สร้างผู้ออกแบบและบรรยาย

มัธยมศึกษาตอนปลายศรีสะเกษ วิทยาลัย (ศ.ก.ว.)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
The Basic Guide Course Number 23
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน มัคคุเทศก์ อาชีพ 51-00077

โพสท์ล่าสุด
สปอนเซอร์ลิงค์