พื้นฐานการเรียนพูดภาษาอังกฤษ 1

เรียนพูดภาษาอังกฤษ

พื้นฐานการเรียนพูดภาษาอังกฤษจะบรรยายทั้งหมด 5 ครั้ง ๆ ที่ 1 จะเริ่มจากการสร้างและฝึกพูดประโยคง่าย ๆ ก่อนหลังจากนั้นแต่ละครั้งก็จะเพิ่มรายละเอียดของประโยคขึ้นตามลำดับเพื่อให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของเนื้อหาของการพูดและการสนทนา

ผู้เรียนต้องเข้าใจก่อนว่าการเรียนวิธีนี้ไม่ใช่วิธีการท่องจำและนำไปใช้แต่เป็นการเรียนและฝึกใช้คำต่าง ๆ และเพิ่มคำต่าง ๆ ตามหลักภาษาซึ่งจะทำให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับการเลือกใช้คำต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการพูดและเขียนได้อย่างเสรี

สำหรับครั้งนี้เป็นครั้งแรกผู้เรียนจะได้เรียนคือ:-
-การสร้างประโยคที่ง่ายที่สุดเพียงกริยา (verb) คำเดียว
-การเพิ่มประธาน (subject) เข้าไปในประโยค
-การเพิ่มคำขยายกริยา (adverb) เข้าไปในประโยค

ประการแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าทุกครั้งในการพูดหรือเขียนประโยคภาษาอังกฤษต้องประกอบไปด้วยคำกริยาหมายความว่าทุกประโยคต้องมีคำกริยานั้นเอง

“คำกริยา (Verb) หมายถึงการกระทำต่าง ๆ ในประโยคซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิดด้วยกันคือการกระทำที่แสดงออกทางกายภาพซึ่งสามารถมองเห็นได้และรู้ว่าทำอะไรหรือกำลังทำอะไร (physical actions) และการกระทำโดยไม่มีการแสดงออกมาให้เห็นในทางกายภาพทาง (state of being) ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ว่าทำอะไรหรือกำลังทำอะไร”

เราจะสร้างประโยคด้วยคำกริยาคำเดียวนั้นก็คือประโยคคำสั่ง (imperative) หมายความว่าเราสั่งให้คนนั้นคนนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เช่น Run!

Go!
Walk!
Swim!
Leave!
Work!

เราจะเห็นแล้วว่าทุกประโยคแม้จะสร้างด้วยคำกริยาเพียงคำเดียวก็ได้ใจความสมบูรณ์เหมือนกันรู้เรื่องเข้าใจทั้งผู้พูดและผู้ฟังซึ่งแน่นอนทุกคนก็สร้างและพูดประโยคง่าย ๆ เหล่านี้ได้เช่นกันถามว่าประโยคเหล่านี้ถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษไหมถูกต้องแต่ประโยคเหล่านี้ละประธาน (subject ) ไว้ในฐานที่เข้าใจทั้งผู้พูดและผู้ฟังข้อจำกัดของประโยคประเภทนี้ก็คือเป็นประโยคคำสั่งเท่านั้นถามว่าหากเราต้องการประโยคที่มีเนื้อหากว้างขึ้นมีลายละเอียดมากขึ้นเราสามารถเพิ่มคำบางคำเข้าไปได้ไหมตอบว่าได้แน่นอน! เพื่อให้ถูกต้องตามหลักภาษา (grammar) เราสามารถเพิ่มประธาน (subject) เข้าไปในประโยคซึ่งก็เป็นฐานของประโยคภาษาอังกฤษ

Subject + Verb

“ประธานคือคำนามหรือสรรพนาม (Nouns or Pronouns) ซึ่งปกติจะวางอยู่ก่อนคำกริยาเสมอเพื่อบ่งบอกว่าเป็นผู้กระทำบางสิ่งบางอย่าในประโยค”

Run! – We run.
Go! – She went.
Walk! – They are walking.
Swim! – Girls swim.
Leave!-Man left.
Work!-Bob works.

สรุป

ประธานคือคำนามหรือสรรพนาม (Nouns or Pronouns) ซึ่งปกติจะวางอยู่ก่อนคำกริยาเสมอเพื่อบ่งบอกว่าเป็นผู้กระทำ (Who or What) บางสิ่งบางอย่าในประโยคในที่นี่ก็คือ We, She, They, Girls, Man, Bob นั้นเองส่วนกริยาคือการกระทำแสดงให้เห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในประโยคในที่นี่ก็คือ run, went, are walking, swim, left, works นั้นเองหากเราสังเกตเราจะเห็นว่ารูปแบบของคำกริยาอาจแตกต่างกันไปเช่น run, went, walking นั้นก็เพราะเป็นไปตามหลักของ Tense ในภาษาอังกฤษซึ่งเมื่อกล่าวถึงคำกริยา หรือ Verb ต้องมี Tense ใด Tense หนึ่งใน 12 Tenses เสมอถึงแม้รูปกริยาจะเปลี่ยนไปตาม Tense ต่าง ๆ แต่โครงสร้างประโยคก็ยังเหมือนเดิมนั้นก็คือ Subject + Verb

จากประโยคตัวอย่างทีเราได้ศึกษามาเราจะเห็นว่าประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษประกอบไปด้วยประธาน (subject)+กริยา(verb) ถามว่าหากเราต้องการเพิ่มรายละเอียดมากกว่านี้ทำได้ไหมตอบว่าได้ซึ่งเราอาจเพิ่ม adjective เพื่อขยายคำนามหรือประธานของประโยคหรือเราสามารถเพิ่มคำกริยาเพื่อขยายคำกริยาในประโยคในที่นี่จะนำเอา adverb of place, adverb of time และ adverb of manner. มาขยายคำกริยาในประโยคให้ดูเป็นตัวอย่างเช่น

We run. เป็น We run around the park. – Adverb of place.
They walk. เป็น They walk around the park.
We run around the park every morning. -Adverb of place and adverb of time.
We walk slowly around the park.-Adverb of manner and adverb of place.

จากตัวอย่างประโยคเหล่านี้เราจะเห็นว่าเมื่อเรานำคำ adverbs ต่าง ๆ มาขยายคำกริยาในประโยคก็จะทำให้ประโยคมีรายละเอียดมากขึ้นกว้างขึ้นแต่ถามว่าพอไหมในการพูดคุยหรือสื่อสารในชีวิตประจำวันตอบว่าบางครั้งก็พอบางครั้งยังไม่พอซึ่งจะได้บรรยายครั้งที่ 2 ในลำดับต่อไป

แชร์:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
หัวข้อ

สัมพันธ์กัน

สระภาษาอังกฤษ

สำหรับครั้งนี้จะเป็นการบรรยายพยัญชนะและสระหมวดพื้น

อ่านต่อ »
การใช้ a, an, the

A, an, the คือคำนำหน้าคำนามภาษาอังกฤษเรียกว่า arti

อ่านต่อ »
คำกริยา

กริยาหรือ Verb หมายถึงการกระทำต่าง ๆ ในประโยคซึ่งแ

อ่านต่อ »
future simple tense

Future Simple Tense เป็นเรื่องของการกระทำในอนาคตซึ

อ่านต่อ »